โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 1332 เข้าชม

โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 21 – 22 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้อง 844 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ