บุคลากร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

 


นางนิรมล เนื่องสิทธะ
ประธานสาขาวิชา
การบัญชี

ผศ.เกษร  ขาวสีจาน
อาจารย์

ผศ.นวรัตน์ สุรัติวรพัทธ
อาจารย์

นายศักดาเดช   กุลากุล
อาจารย์

นางจินตนา  จันทนนท์
อาจารย์

ผศ.วาทินี  ศรีมหา
อาจารย์

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2
นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสาร
อาจารย์